Tilskudd til kvinnerettede tiltak

Landbruksdirektoratet gir tilskudd til kvinnerettede tiltak i landbruket.

Hva du kan søke tilskudd til?

Økt verdiskaping

Tilskudd til tiltak som

  • fremmer kvinners deltakelse i reindrift
  • utvikler innovative nye produkter og tjenester basert på reindriftens ressurser (gjelder prosjekter i mindre skala)

Kompetanseheving

Tilskudd til kurs eller opplæring

  • der du deltar, holder selv eller leier inn foredrags-/kursholdere

Gjelder der du tilegner deg ny kunnskap, vedlikeholder eller oppgraderer din egen kompetanse eller videreformidle kunnskap til andre.

Etablering, opprettholdelse, og drift av kvinnenettverk

Tilskudd til kvinnenettverk som

  • bidrar til å øke likestilling og kvinners stilling i reindriften
  • tilbyr arenaer for å videreføre viktig reindriftsfaglig kunnskap og ivareta samiske tradisjoner
  • bidrar til å øke kunnskap om organisering av reinnæringen
  • legger til rette for å utveksle kunnskap og erfaringer gjennom samlinger eller kurs

Frist for å søke er 1. oktober 2022

Les mer om generelle vilkår og utfylling av søknad på landbruksdirektoratet.no.