KOMPENSASJONSORDNING – DEL 6

Fauske kommune har fått tildelt kr. 953.000 i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter av 22.12.21 (kalt Kommunal kompensasjonsordning – del 6). Dette er sjette runde med tildeling av midler fra KMD for å støtte kommuner med næringsliv som fortsatt er rammet av pandemien.

 OM ORDNINGEN

Staten har tidligere forhandlet fram en avtale med ESA (EFTAs overvåkningsorgan) om godkjenning av egen norsk ordning om direkte tilskudd til bedrifter. Målet med ordningen er «å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av smittevernstiltak». Det vil bli foretatt tildeling innenfor nasjonal notifisert ordning.

Nærmere informasjon om fordelingen fins på Regjeringen.no sin nettside.

Midler som ikke er gitt som tilsagn innen 30.06.2022 skal tilbakebetales til KMD. Dette gjelder også tilsagn som på et senere tidspunkt er frafalt.

 

Hvem kan søke?

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og nedstengning. Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning. Med bakgrunn i tilskuddsbrev fra KMD, prioriterer Fauske virksomheter innen reiselivs- og serveringsnæringene samt reisearrangører. 

  1. a) Kun næringsvirksomheter med tilhold innenfor Fauske kommunes grenser og med adresse i kommunen kan motta kompensasjon. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som befinner seg innenfor kommunen. Det betyr at det må føres separate regnskaper for filialer/bedrifter eller på andre måter være mulig å separere virksomheten i Fauske kommune fra virksomheter i andre deler av konsernet/foretaket.
  2. b) En virksomhet som er del av et konsern kan søke, men ved søknader fra flere virksomheter i konsernet, vil søknadene vurderes og behandles under ett.
  3. c) I denne tildelingen vil det legges vekt på virksomheter som faller inn under følgende næringskoder;

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

55.300 Drift av campingplasser

56.101 Drift av restauranter og kaféer

56.301 Drift av puber

49.392 Turbiltransport

 

I denne tildelingen vil det legges vekt på nevnte næringer som opplever begrensninger etter den siste nedstengningen, ekstraordinære kostnader i denne forbindelse samt tap i deler av perioden pandemien har vart. Søknadsperioden i denne søknadsrunden settes derfor til 1. januar til 31. desember 2021.

 

Følgende krav til dokumentasjon

For at søknaden skal bli vurdert, MÅ følgende punkter besvares:

  1. Søker må dokumentere utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
  2. Legge ved en egen redegjørelse for hvordan virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak. Søker må gi en kort beskrivelse av bakgrunn for tapet. Dette gjøres i regionalforvaltning.
  3. Omsøkt tap/kostnadsbeløp må spesifikt erklæres for denne søknaden og signeres av revisor eller regnskapsfører.
  4. Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2020, 2021 samt hvilken ordning støtten er hjemlet i. I tillegg må søker informere om det er søkt kompensasjon fra andre ordninger som ikke er mottatt.

 

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. Gjelder ikke små eller mikrobedrifter (med 10 ansatte eller færre).

Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.

 

Hvordan søke?

Søknad skal registreres og sendes via Regionalforvaltning.no

 

Vurdering av søknader

Fauna KF behandler søknadene, etter vedtak om delegering i sak 99/21 den 21.10.21 i formannskapet. Søknadene blir behandlet etter gjeldende regelverk for ordningen.

Tidligere mottatt støtte for perioden 1. januar til 31. desember 2021 vil bli tatt med i beregningsgrunnlaget. Kompensasjonsbeløpet kan utgjøre maksium inntil kr. 200.000,-. Ut fra det totale antall søknader, vil kommunen beregne en prosentvis avkortning av tilskuddsbeløpet. Samlet kompensasjon kan utgjøre inntil 80% av det dokumenterte tapet for denne perioden.

 

Regelverk

Både forvaltere og tilskuddsmottakere er ansvarlige for å sette seg inn i gjeldende regelverk (se Regionalforvanltning.no under fanen; Regelverk). 

Ordningen forvaltes med bakgrunn i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer, kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser samt bestemmelser knyttet til nasjonal notifisert ordning under Covid-19-rammeverket. Mer informasjon på ESAs hjemmesider: ESA regelverk Covid-19.

Tilskuddet gis som offentlig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

 

Fauna KF gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven

Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

 

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. 

For ytterligere informasjon, se:  Regjeringen.

 

Ta kontakt om du har spørsmål: heidi@faunakf.no eller mob.99868506

 

SØKNADSFRIST: 18.01.22.