KOMPENSASJONSORDNING – DEL 4

Fauske kommune har fått tildelt kr. 3.057.000 i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – nasjonalt notifisert ordning – av 11.10.21

Oppdatert 16.11.21 

FAUSKE KOMMUNE – KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING – DEL 4

 

 

Fauske kommune har fått tildelt kr. 3.057.000 i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – nasjonalt notifisert ordning – av 11.10.21 (kalt Fauske kommune – Kommunal kompensasjonsordning – del 4). Dette er fjerde runde med tildeling av midler fra KMD for å støtte kommuner med næringsliv som fortsatt er rammet av pandemien. Tildeling av midler er særlig rettet mot virksomheter som er økonomisk rammet av tap for bortfall av besøkende fra land utenfor EØS-området.

 

Ordningen er søkbar via regionalforvaltning.no som Kommunal kompensasjonsordning Fauske kommune – del 4. Det finnes eget skjema for å søke.

Søknadsfrist er 26.11.21

OM ORDNINGEN

Staten har tidligere forhandlet fram en avtale med ESA (EFTAs overvåkningsorgan) om godkjenning av egen norsk ordning om direkte tilskudd til bedrifter. Målet med ordningen er «å sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter». Det vil ikke bli foretatt tildeling av bagatellmessig støtte, men støtte innenfor egen nasjonal notifisert ordning.

Nærmere informasjon om fordelingen fins på regjeringen.no sin nettside.

 

MÅL MED - OG KRAV TIL ORDNINGEN

Fortsatt fins det næringer som opplever begrensinger etter overgangen til fase 1 i «En normal hverdag med økt beredskap». Ordningen skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor EØS-området og med mest flytrafikk mot utlandet. Tildelingen skal sikre likviditet i virksomhetene og dempe de økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien.

 

Midler som ikke er gitt som tilsagn innen 31.12.2021 skal tilbakebetales til KMD. Dette gjelder også tilsagn som på et senere tidspunkt er frafalt.

 

MÅLGRUPPE

  1. a) Kun næringsvirksomheter med tilhold innenfor Fauske kommunes grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som befinner seg innenfor kommunen. Det betyr at det må føres separate regnskaper for filialer/bedrifter i den aktuelle kommunen eller på andre måter være mulig å separere virksomheten i den aktuelle kommunen fra virksomheter i andre deler av konsernet/foretaket.
  2. b) En virksomhet som er del av et konsern kan søke, men ved søknader fra flere virksomheter i konsernet, vil søknadene vurderes og behandles under ett.
  3. c) Virksomheter som faller inn under følgende næringskoder kan søke;

 

49.320 Drosjebiltransport

49.392 Turbiltransport

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

55.300 Drift av campingplasser

56.101 Drift av restauranter og kaféer

56.301 Drift av puber

79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

 

Ordningen skal avhjelpe de virksomheter som faller inn under de nevnte næringskodene og som samtidig

  • Er rammet av tap av omsetning/inntekt som følge av covid- 19 pandemien
  • Eller kan dokumentere tap av omsetning/inntekt slik det var budsjettert når det ikke finnes sammenlignbare tall som følge av nedgang
  • Eller har økt kostnader som følge av tiltak for å unngå spredning av covid-19.

Fauske kommune – Kommunal kompensasjonsordningen – del 4, kan godtgjøre tap av omsetning/inntekt med et maksimum beløp på kr. 500.000,-.

For foretak som tidligere har fått støtte fra en eller flere nasjonale støtteordninger, skal dette beregnes og tas med i vurderingen. Det enkelte foretak kan ikke få godtgjort mer enn 80% av tapt omsetning/inntekt.

Søknader fra konsern vil bli behandlet under ett.

Hvis det samlede støttebeløpet overstiger den tildelte rammen, vil støtten reduseres prosentvis likt for alle støtteberettigede.

 

SØKNAD OG PERIODEOMFANG

Ordningen er søkbar via regionalforvaltning.no som Kommunal kompensasjonsordning Fauske kommune – del 4. Det finnes eget skjema for å søke.

 

Kompensasjonsordningen gjelder for perioden fra 01.04.2020 til 31.10.2021.

I søknaden om kompensasjon må det dokumenteres tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Dokumentasjon må inneholde erklæring fra revisor eller regnskapsfører som sannsynliggjør tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger og lignede. For oppstartsbedrifter og gründere utgår krav om fall i omsetningen for 2020/2021, sammenlignet med 2019.

 

Ordningen gjelder ikke for bedrifter som var i vanskeligheter per 31.12.19 (gjelder foretak med flere enn 10 ansatte eller en omsetning på 2 mill. euro).

 

Søknader som mangler dokumentasjon, vil ikke bli behandlet og dermed avslått.

 

REGELVERK

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer. Tildelingen gis i form av nasjonal notifisert ordning og i samsvar med regelverk for offentlig støtte.

Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2020 og 2021 og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

 

BEHANDLING AV SØKNAD

Fauna KF behandler innkomne søknader og det legges opp til en tildelingsrunde.

Fauna KF gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil være offentlige etter offentlighetsloven.

 

For info eller spørsmål kontakt: heidi@faunakf.no eller mob.99868506

 

SØKNADSFRIST: 26.11.21.