Nasjonalt notifisert ordning

Fauske kommune har fått tildelt kr. 773.000,- i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – nasjonalt notifisert ordning – av 15.04.21.

Covid-19

KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER – FAUSKE KOMMUNE

Fauske kommune har fått tildelt kr. 773.000,- i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – nasjonalt notifisert ordning - kompensasjonsordning Fauske kommune – av 15.04.21.

OM ORDNINGEN

Staten har forhandlet fram en avtale med ESA (EFTAs overvåkningsorgan) om godkjenning av egen norsk ordning om direkte tilskudd til bedrifter. Målet med ordningen er «å sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter». Det vil ikke bli foretatt tildeling av bagatellmessig støtte, men støtte innenfor egen nasjonal notifisert ordning.

MÅLGRUPPE

  1. Kun virksomheter innenfor Fauske kommunes grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som befinner seg innenfor kommunen. Det betyr at det må føres separate regnskaper for filialer/bedrifter i den aktuelle kommunene eller på andre måter være mulig å separere virksomheten i den aktuelle kommunen fra virksomheter i andre deler av konsernet/foretaket.
  2. En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, for eksempel kjedehotell) utenfor egen kommune kan søke.
  3. Virksomheter som faller inn under følgende næringskoder kan søke;

 

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

55.300 Drift av campingplasser

56.101 Drift av restauranter og kaféer

79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Ordningen skal avhjelpe de virksomheter som faller inn under de nevnte næringskodene og som samtidig  

  • er rammet av tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien, eller som følge av påfølgende nedgang
  • eller kan dokumentere tap av omsetning/inntekt slik det var budsjettert når det ikke finnes sammenlignbare tall
  • eller har økte kostnader som følge av tiltak for å unngå spredning av covid-19
  • og har tap av varer pga covid-19-pandemien.

Den kommunale kompensasjonsordningen – nasjonal notifisert ordning, kan godtgjøre tap av omsetning/inntekt med 50% av godkjent beløp, dog med et maksimum støttebeløp på kr. 200.000,-

Foretak som tidligere har fått støtte fra nasjonal støtteordning kan få godtgjort 30% av sitt tap.

Hvis det samlede støttebeløpet overstiger den tildelte rammen, vil støtten reduseres prosentvis likt for alle støtteberettigede.

SØKNAD

Ordningen er søkbar via regionalforvaltning.no som Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter – Fauske kommune – nasjonal notifisert ordning. Det finnes eget skjema for å søke.

Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører. For oppstartsbedrifter må dokumentasjonen inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger og lignende. For oppstartsbedrifter og gründere utgår krav om fall i omsetningen for 2020/2021, sammenlignet med 2019. Ordningen gjelder ikke for bedrifter som var i vanskeligheter 31.12.19. (Dette gjelder for foretak med foretak med flere enn 10 ansatte eller en omsetning på 2 mill. Euro.)

REGELVERK

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Tildelingen gis i form av nasjonal notifisert ordning og i samsvar med regelverk for offentlig støtte.

Søker gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021 og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

BEHANDLING AV SØKNAD

Fauna KF saksbehandler innkomne søknader. Formannskapet vedtar fordeling av midlene i møte 8. juni 2021. Det legges opp til en tildelingsrunde.

Fauna KF gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil være offentlige etter offentlighetsloven.

For info eller spørsmål kontakt:

heidi@faunakf.no eller mob.99868506

SØKNADSFRIST: 23.05.2021