Tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Regjeringen utlyser 151 millioner kroner til mer arbeidslivs-relevans og studentaktiv læring.

Regjeringen ønsker et tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv og mer studentaktive lærings- og vurderingsformer. Derfor lyses det nå ut inntil 151 millioner kroner til prosjekter som skal styrke studienes arbeidslivsrelevans og gi studentene undervisnings- og læringsaktiviteter som legges tettere opp til hvordan vi jobber i arbeidslivet.

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 84 millioner kroner til prosjekter som skal gi økt arbeidslivsrelevans i utdanningene, styrker studentens læring og møter arbeidslivets behov.

I tillegg er det en utlysning på inntil 67 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive lærings- og vurderingsformer.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som står for den praktiske gjennomføringen av utlysningene og som vurderer søknadene. 

Les mer om tiltaket her