Prosjektet går inn i ny fase

Audun Dahl trer inn som styringsgruppeleder for "Matauk"

Matauk

Utvikling av landbruk og reindrift

Matauk er prosjektet som ønsker å bidra til økt lønnsomhet og utvikling i landbruks- og reindriftsæringen i Fauske kommune, gjennom ulike tiltak og økt samhandling. Prosjektet har til nå jobbet med å kartlegge hvordan vi kan bygge opp under fremtidige muligheter, øke relevant kompetanse og være en tilrettelegger for utvikling av matprodusenter.

Til nå har prosjektet blant annet hatt et ønske om å rette oppmerksomheten mot nedgangen av pollinatorer som det industrielle landbruket er avhengige av. Derfor har man etablert et kurs for fremtidens birøktere, med et spesielt fokus på god oppfølging og kunnskap til arktisk birøkt. Det er også jobbet med synliggjøring av lokalmat gjennom matfokus og bistand i etablering av REKO-Ringen. For oss har det vært viktig å bidra til et matnettverket der lokalmat blir mer tilgjengelig, med vekt på rettferdig konsum. Fremover vil man rette et fokus på formidling av kunnskap og kompetanseheving, samt bidra inn mot tiltak som er med på å bygge på et samhold i den lokale næringen.  

Prosjekt initiert og eid av næringen

Prosjektet er avhengig av engasjement, eierskap og forankring fra næringen og har derfor et tett samarbeid med landbruksorganisasjonene og landbruksavdelingen i kommunen.  For oss har det vært, og vil fremover, være grunnleggende å ha følere ute i næringen som gir oss svar på hva som er viktigst for en fremtidsrettet helhetlig utvikling. Skulle du være en næringsaktør med fremtidsutsikter som innebærer innovasjon, matopplevelser, videreforedling eller andre spennende prosjekter, er Matauk en passende samarbeidspartner.

Styringsgruppe

Med fokus på satsingsområdene fremover har man i prosjektet fått endringer i styringsgruppa. Den nye styringsgruppa består av:

 

Styringsgruppeleder:

  • Audun Dahl (Fauske kommune)

 

Styringsgruppemedlem:

  • Bodil Lundbak (NLR Nord-Norge)
  • Camilla Risvoll (Nordlandsforskning)
  • Mats Pavall (Duokta Reinbeitedistrikt – Reindriftsnæringen)
  • Kjell Larsen (Fauske og Sørfold Bondelag)
  • Lars Henriksen (Fauske og Sørfold Bonde- og Småbrukarlag)

Kontakt oss:

Ønsker du å lære mer om prosjektet, kontakt prosjektleder Jørgen Kaasen Engen på:

Epost: jorgen@faunakf.no

Telefon: 95 85 31 24

Styringsgruppeleder - Audun Dahl
Prosjektet for landbruk- og reindriftsnæringen