Næringsfond i Fauske

Fra Regjeringens krisepakke i forbindelse med pandemien, er det bevilget kr 1.911.606 til Kommunalt Næringsfond i Fauske. Midlene er søkbare for næringslivet i Fauske kommune og gis som tilskudd.

Covid-19-midler

Ordningen er sektornøytral med noen få unntak. Den er heller ikke søkbar for «foretak i vanskeligheter». Tilskuddet skal bidra til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial samt ha effekt utover å opprettholde et tilbud.

Fra departementet er dette presisert med: "Tidligere stod det i gruppeunntaket at det ikke kunne tildeles støtte til foretak i vanskeligheter. Det er nå besluttet at det er regnskapstall fra 31.12.2019 som skal brukes for å vurdere om et foretak er i økonomiske vanskeligheter eller ei. Dette er nå vedtatt som en endring av EØS-avtalen, og er gjeldande i Norge fra 14.08.20."

Hvem kan søke?

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører.

Søker kan være enkeltbedrifter, etablerere, bedriftssamarbeid, bransjer eller en aktør som er tilrettelegger for næringslivet. Det kan bl.a. søkes om støtte til investeringer, rådgiving, konsulentbistand, produktutvikling, markedsundersøkelser, kompetanseheving for ansatte, samarbeid, nettverk, etablerertilskudd og etablererkurs.

Hva kan man få støtte til ?

Prosjekt som legger til rette for klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser, prioriteres.

Ved vurdering av søknader vektlegges:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 

Hvor mye kan man få?

Samlet tilskudd skal normalt ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og aldri over 75%. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis, men det kan foretas en delutbetaling. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan 15% av tilsagnet utbetales ved oppstart.

Søker kan beregne timesats som følger Innovasjon Norge og Skattefunn sine satser. Disse er 700 for aksjeselskap og 385 for DA/ENK.

Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. I vurderingen av hva som er direkte tilknyttet realiseringen, skal forvalter blant annet legge vekt på hva som er nødvendige utgifter for å realisere formålet med tilskuddet. Tilskuddet skal ha effekt utover å opprettholde et tilbud.

 

Hvordan kan man søke?

Søknaden sendes via regionalforvaltning.no. Den som trenger veiledning for registrering og bruk av portalen, kan henvende seg til Fauna KF.

 

Søknadsfrist og behandling

Fauna KF saksforbereder søknadene som vil bli fremlagt formannskapet for behandling etter innstilling fra rådmannen. Første ordinære tildelingsrunde blir i formannskapets møte 23. september, og for å være med der, må søknader sendes inn før 6. september.

Søknadsfrist

Behandling formannskapet

Kommentar

6.september 2020

23. september 2020

Svar fortløpende etter behandling.

30. september 2020

20. oktober 2020

Svar fortløpende etter behandling.

4. november 2020

24. november 2020

Svar fortløpende etter behandling.

 

Det tas forbehold om endring i oppsatt møteplan for formannskapet.

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at dette unntas offentlighet.

Rapportering og utbetaling av tilskudd

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Ved særskilte tilfeller kan det avtales å få delutbetaling etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav som fastsettes i forbindelse med det enkelte tilsagnet om tilskudd for ordningen.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet, hvis det ikke er søkt om endring av planen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbrudde, se;

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437

For mer informasjon eller veiledning; ta kontakt med Fauna KF v. Heidi Zakariassen

heidi@faunakf.no eller tlf. 99868506