Sjunkhatten folkehøgskole

Sjunkhatten folkehøgskole planlegges etablert i Øvre Valnesfjord i Fauske kommune i Nordland. Skolens grunnpilar er at alle mennesker er unike og likeverdige, med ukrenkelige menneskerettigheter, slik det kommer til uttrykk i menneskerettighetserklæringen. På Sjunkhatten venter en hverdag uten unødige barrierer, slik at hele undervisningstilbudet er tilgjengelig for mangfoldet av søkere. Sjunkhatten er en frilynt folkehøgskole for alle, med 75 elevplasser og 27,5 årsverk.

Om prosjektet

Initiativet til Sjunkhatten folkehøgskole kom fra ei privat ressursgruppe i Valnesfjord i Fauske kommune. Bak søknaden ligger samfunnsengasjement og en ekte interesse for å gi alle unge mennesker, uavhengig av forutsetninger, en god start på voksenlivet og reelle muligheter for å delta.


Ildsjeler har hele veien vært involvert i framdrift og videreutvikling av prosjektet. Fra 2013 har kommunens nærings- og stedsutviklingsforetak Fauna hatt prosjektledelsen.
Ideen bygger på lokale fortrinn: Rik kompetanse innen rehabilitering og universell bruk av naturen, et aktivt og inkluderende nærmiljø og beliggenhet ved inngangen til Sjunkhatten nasjonalpark. 


Nærmeste nabo til folkehøgskolen blir Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). VHSS har nærmere 40 års erfaring med rehabilitering og habilitering. Tilpasset fysisk aktivitet er ett av virkemidlene, og senteret har et sterkt fagmiljø på blant annet bruk av aktivitetshjelpemidler.


VHSS og Sjunkhatten folkehøgskole planlegger samarbeid og sambruk av kompetanse, anlegg og ressurser. Målet er at institusjonene får gjensidig nytte av hverandre, faglig som praktisk.


Personer med nedsatt funksjonsevne møter flere utfordringer enn befolkningen ellers på flere ulike levekårsområder. Sjunkhatten vil sette reell universell utforming ut i livet. Prosjektet samarbeider tett med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland. Brukermedvirkningen er en forutsetning for å eliminere unødige hindringer og sikre reell likestilling.


Vi ønsker også å følge opp nasjonale og lokale målsettinger om å utnytte Sjunkhatten nasjonalpark. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold og kalles «barnas nasjonalpark». Myndighetenes mål er at parken skal være særlig utviklet og tilrettelagt for barn og unge.

Sjunkhatten folkehøgskole planlegges etablert i Øvre Valnesfjord i Fauske kommune i Nordland. Skolens grunnpilar er at alle mennesker er unike og likeverdige, med ukrenkelige menneskerettigheter, slik det kommer til uttrykk i menneskerettighetserklæringen. På Sjunkhatten venter en hverdag uten unødige barrierer, slik at hele undervisningstilbudet er tilgjengelig for mangfoldet av søkere. Sjunkhatten er en frilynt folkehøgskole for alle med 75 elevplasser og 27,5 årsverk.


Sjunkhatten folkehøgskole skal være et forbilde innen universell utforming. Det gjelder i undervisningen, den fysiske tilretteleggingen inne og ute, og skolens sosiale miljø. At skolen er barrierefri betyr at bygget, omgivelsene, innholdet og aktivitetene er reelt universelt utformet og fleksible for tilpasninger. I reelt universelt utformede omgivelser får elevene bruke energien og oppmerksomheten på å styrke det de allerede har og kan, og utforske hva mer som bor i dem. Utforskingen skjer både innover i eleven selv, i samspill med andre og ved å ta aktivt del i samfunnet.


Folkehøgskolen som konsept er et gjennomprøvd verktøy for mestring og selvmobilisering. Gjennom kompromissløs tilrettelegging for funksjonelt mangfold vil Sjunkhatten sikre at alle som ønsker et folkehøgskoleår, har reelle muligheter til det. Sjunkhatten tilbyr trygge rammer, både fysisk og sosialt, for å utfordre egne grenser. Gruppetilhørighet og tilpassede utfordringer som gir mestringsopplevelser står sentralt. Å bli kjent med egen mestring legger grunnlaget for god livskvalitet. Mangfoldet i linjetilbudet gir muligheter innenfor et bredt interessefelt.


Sjunkhatten vil arbeide systematisk med et inkluderende og godt læringsmiljø, i tråd med Lions’ holdningsskapende program «Mitt valg». Slik styrkes sosial og emosjonell kompetanse, relasjoner, selvtillit, selvfølelse og evnen til å ta gode valg. Det fremmer også læring.


Skolen ligger tett på vernet natur, ved innfallsporten til Sjunkhatten nasjonalpark. Bevissthet rundt klima og bærekraft går som en rød tråd gjennom hele skolens virksomhet. Vi er stolte nok av Valnesfjord og Salten-regionen til å hevde at det å komme til Sjunkhatten er en reise i seg selv. Skolen planlegges derfor ikke med utenlandsopphold som krever flyreiser.


Sjunkhatten skal først og fremst være til berikelse for elevene. Det er innholdet som trekker elevene hit. Samtidig ser vi at en barrierefri folkehøgskole kan være et verktøy for samfunnet for å løse noen utfordringer med utenforskap. Reell likestilling krever en viss tilrettelegging. Prosjektet samarbeider tett med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland. FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Deres medvirkning og aktive deltagelse i utforminga er avgjørende for å få til likestilling og deltakelse for alle på Sjunkhatten, både når det gjelder innhold og skolens fysiske rammer. Samarbeidet med brukerorganisasjonene blir videreført i planleggingsfasen og også når skolen kommer i drift.


Vi tenker på Sjunkhatten som ei bru til videre utdanning og arbeidsliv. Gjennom BUFdirs levekårsstatus vet vi at personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning. Sjunkhatten har linjevalg som kan trygge og motivere elever for videre utdanningsløp.
Gjennom tilpasset fysisk aktivitet får alle et godt grunnlag for å utfolde seg og ta vare på egen helse. Folkehøgskolen skal benytte natur fra kyst til høyfjell, herunder Sjunkhatten nasjonalpark. Området har 40 års erfaring med universell bruk av naturen.
Samisk og norsk tradisjonskunnskap og kultur blir tema i undervisningen.

Visjon:

Varig evne og motivasjon til aktiv samfunnsdeltakelse, herunder arbeid og et sosialt liv.

Målsettinger:

- Elevene skal utforske sine iboende egenskaper og ressurser, og bli trygge på å utnytte disse i samhandling med andre.

- Elevene skal møte samfunnet med styrket tro på egne kvaliteter.

- Elevene skal få økt forståelse for og erfaring med helsefremmende aktivitet og arbeid. 

- Elevene skal oppdage verdiene i naturen, og bruke den til beste for egen utvikling.

- Elevene skal få økt forståelse for og erfaring med samisk og norsk kulturtradisjon.

- Sjunkhatten folkehøgskole skal være en lønnsom investering i unge voksnes framtid.

- Hvert år sender Sjunkhatten folkehøgskole fra seg 75 elever som har levd erfaring med reelt universelt utformede omgivelser og som vet hva dette betyr for mangfold og likestilling. Med denne erfaringen kan de være med på å forandre verden.

Sjunkhatten folkehøgskole oppsummert

Illustrasjonsfoto (Nordconsult)
Sebastian Loraas
Sitski
Sjunkhatten folkehøgskole vil inngå som en del av en større helhet i det allerede etablerte milj?
Sjunkhatten
Navnet på folkehøgskolen har sin bakgrunn i at skolen planlegges etablert tett opp mot innfallspor